GIỚI THIỆU - CÁC HỘI ĐOÀN

DÒNG BA CAMÊLÔ

Dòng Ba Camêlô Giáo xứ Búng Thành Lập năm 1975
Thánh Bổn Mạng: Têrêsa Hài Đồng Giêsu


HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ

Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế thành lập ngày 27/02/2000
Thánh Bổn Mạng: Thánh Giuse

LEGIO MARIAE

Thành Lập: 15/08/2013
Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

THIẾU NHI THÁNH THỂ
XỨ ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Xứ Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thành lập: 17/11/2013
Thánh bổn mạng: Các thánh tử đạo Việt Nam

HƯỚNG ĐẠO SINH

Thành lập: 12/07/2014
Thánh Bổn Mạng: thánh Phêrô Đoàn Công Quí


BÀI VIẾT CÙNG MỤC