GIÁO XỨ - Các Đời Cha Sở Họ Búng


Cha Antôn Nguyễn Văn Võ
(Cha sở  1867- 1886)    
        
Cha Giuse Nguyễn Tri Thơ
(Cha Sở 1886 - 1893)
   
Cha Phaolô - Marcel Simon 
(Cha Sở 1893 - 1895)
Cha Félix Prison
(Cha Sở  1895 - 1899)
Cha Nicolas - Emile Colson 
(Cha Sở 1900-1901)
Cha Louis - Marie - Joeseph Martin
(Cha Sở 1901-1916)

Cha Anrê Nguyễn Văn Miều 
(1916-1925)
Cha Robert Keller 
(Cha Sở 1925-1963)

Cha Gioakim Nguyễn Văn Nghị 
(Cha Sở 1963-1966) 
 

 


Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của 
(Cha Sở 1966-1967)

Cha Giuse Trần Quang Tiên 
(Cha Sở 1967-1969)

Cha Phêrô Lê Văn Phát 
(Cha Sở 1969-1971)
Cha Tôma Phan Minh Chánh 
(Cha Sở 1972-1980)

Cha Micae Nguyễn Văn Minh 
(Cha Sở 1980-2013)
                                                    
Cha Micae Lê Văn Khâm
(Cha sở 2013 - 2018)         
Cha Simon Nguyễn Văn Thu
(Cha sở 2018 - Nay)

BÀI VIẾT CÙNG MỤC