GIÁO XỨ - Các Linh Mục Gốc Búng

DANH SÁCH CÁC LINH MỤC GỐC HỌ BÚNG

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh – Năm mất

Năm chịu chức

Linh mục

1

Thánh Phêrô Đoàn Công Quí

1826 - 1859

1858

2

Phêrô Đoàn Công Triệu

1843 - 1936

1875

3

Micae Nguyễn Văn Dư

1846 - 1883

1875

4

Phêrô Võ Hiền Gia

1847 - 1920

1880

5

Phêrô Phanxicô Nguyễn Linh Trương

1853 - 1893

1881

6

Phaolô Nguyễn Đang Kiểm

1850 - 1917

1882

7

Gioan Baotixita Lê Minh Cậy

1853 - 1902

1882

8

Phaolô Lê Hiền Lắm

1856 - 1905

1890

9

Gioan Baotixita Lê Văn Vật

1859 - 1897

1894

10

Phêrô Giuse Lê Quang Tự

1865 – 1949

1895

11

Giacôbê Nguyễn Hùng Việc

1865 – 1905

1897

12

Gioan Baotixita Nguyễn Tứ Quí

1868 – 1944

1905

13

Tôma Nguyễn Văn Vàng

1873 – 1966

1908

14

Phaolô Đoàn Quang Đạt

1877 – 1956

1911

15

Anrê Nguyễn Văn Diên

1881 – 1953 

1913

16

Phaolô Đào Trí Tịnh

1883 – 1970

1914

17

Phanxicô Xaviê Trần Công Quờn

1883 – 1970

1914

18

Phaolô Đoàn Thanh Xuân

1887 – 1945

1915

19

Micae Nguyễn Văn Giàu

1886 – 1950

1916

20

Phêrô Bùi Hữu Năng

1900 – 1971

1927

21

Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm

1902 – 1976

LM 1930; GM 1966

22

Phaolô Nguyễn Văn Truyền

1907 – 1983

1935

23

Phaolô Nguyễn Minh Tri

1912 – 1990

1938

24

Đôminicô Trần Ngọc Lợi

1912 – 2000

1939

25

Bênêđictô Nguyễn Tri Phương

1919 – 1990

1947

26

Giuse Nguyễn Văn Từng

1919 - (mất tích 1950)

1947

27

Anrê Nguyễn Văn Nam

1922 – 2006

LM 1952; GM 1975

28

Longinô Nguyễn Thới Mậu

1928 – 2008

21/08/1957

29

Gioan Baotixita Lê Quang Đức

1934 – 2009

23/04/1962

30

Tôma Nguyễn Văn Khiêm

1934 - 2018

23/04/1962

31

Giacôbê Trần Công Báu

1936 -

23/04/1962

32

Phaolô Nguyễn Văn Khi

1938 -

06/01/1967

33

Philipphê Trần Tấn Binh

1938 – 2015

29/04/1967

34

Micae Lê Văn Khâm

1939 - 2022

14/05/1968

35

Tôma Nguyễn Toàn Quyền

1940 – 2005

1969

36

Stêphanô Nguyễn Văn Ri

1941 - 2021

28/11/1970

37

Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh

1949 -

19/09/1987

38

Titô Nguyễn Minh Nhường

1955 -

25/01/1989

39

Phêrô Trần Minh Bạch, CSsR.

1955 -

14/05/1995

40

Giuse Nguyễn Công Danh

1950 -

31/12/1995

41

Micae Nguyễn Linh Ghi

1951

28/04/1996

42

Phêrô Nguyễn Văn Hữu, SJ.

1957 -

15/06/2000

42

Máccô Thượng Nguyên Khôi

1974 -

18/10/2001

44

Titô Trần Nguyên Lãm

1976 -

02/07/2008

45

Anrê Nguyễn Công Thái

1982 -

30/05/2016

46

Phêrô Nguyễn Thanh Tâm

1979 -

02/12/2017

 47  Alphongsô Nguyễn Quang Hiển 1984  02/12/2017
48 Tôma Phạm Chí Cao 1985 - 08/01/2019

 

Quý Cha Có Quê Nội/ Quê Ngoại ở Họ Búng

 

Stt

Họ và tên

Họ đạo

Năm sinh

 Năm mất

Năm chịu chức

Linh mục

1

Gioan Baotixita Lê Quang Bạch

Mặc Bắc

1904 

 1968

1928

2

Phaolô Nguyễn Minh Chiếu

Tân Qui

1909 

 1990

1937

3

Phêrô Nguyễn Đắc Cầu

Lái Thiêu

1910 

 1996

1938

4

Raphael Lê Quang Minh

Mặc Bắc

1910 

 

1939

5

Phaolô Võ Văn Bộ

Lái Thiêu

1918

 2006

1943

6

Gioakim Nguyễn Văn Nghị

Lái Thiêu

1917 

 1995

1945

7

Phêrô Nguyễn Văn Chính

Rạch Lọp

1917 

 2003

1945

8

Phêrô Trần Văn Thông

Tân Qui

1927 

 1991

 

9

Phanxicô Maria Nguyễn Chí Tịnh

Tân An

1924 

 2009

1950

10

Phaolô Võ Văn Chánh

Thị Nghè

1924 

 2007

1951

11

Đôminicô Võ Văn Tân

Lái Thiêu

1927 

 2013

1955

12

Phêrô Võ Văn Ngộ

Lái Thiêu

1930 

 2000

1958

13

Phêrô Nguyễn Hoàng Hai

Lái Thiêu

1934 

 

1962

14

Phêrô Nguyễn Văn Thắm

Bà Lụa

1939 

 

1969

15

Tôma Nguyễn Văn Điểu

Lái Thiêu

1941 

 

1970

16

Phaolô Nguyễn Quốc Khánh

Bình Sơn

1962 

 

1999

17

Phaolô Nguyễn Quốc Thắng

Bình Sơn

1966 

 

1993

 

 BÀI VIẾT CÙNG MỤC