GIÁO XỨ - Linh Mục Đang Phục Vụ


Cha sở Simon Nguyễn Văn Thu

Sinh ngày 05/10/1958
tại Quảng Trị
Thụ phong Linh mục ngày 09/06/1998Cha phó Giuse Lê Anh Hùng
Sinh năm 1967
tại Sài Gòn
Thụ phong Linh mục ngày 25/05/2010


BÀI VIẾT CÙNG MỤC