DÒNG DÕI THÁNH QUÍ - Nhánh Bà Đoàn Thị Bường

Maria Đoàn Thị Bường  +   Phêrô Nguyễn Văn Thơ (1)

Thế hệ 2: 1.2*

và các con- ở Búng

Tên Thánh

Họ và Tên

Số hóa thế hệ

Năm

Nơi

Ghi chú

Sinh

Mất

Lập nghiệp

 

Antôn

Nguyễn Văn Chánh

1.2*.1

 

24/12/1894

Bình Sơn

 

Anê

Nguyễn Thị Định

1.2*.2*

 

 

Búng

 

Anê

Nguyễn Thị Lại

1.2*.3*

 

 

Búng

 

 

Nguyễn Thị Bền

1.2*.4*

 

 

 

Không rõ

 

Nguyễn Thị Vạn

1.2*.5*

 

 

 

Không rõ

 

Nguyễn Thị Lý

1.2*.6*

 

 

 

Không rõ

Chú thích:

1.      Sổ hôn phối 1875, trang 61, số 13. (Bà Bường và ông Thơ là người chứng hôn phối)

 
Phép Lành Tòa Thánh 

 

BÀI VIẾT CÙNG MỤC