DÒNG DÕI THÁNH QUÍ - Nhánh Ông Đoàn Công Báu

Antôn Đoàn Công Báu  +   ……..?  (1)

Thế hệ 2: 1.5

và các con- ở Búng

Tên Thánh

Họ và Tên

Số hóa thế hệ

Năm

Nơi

Ghi chú

Sinh

Mất

Lập nghiệp

 

 

Phêrô

Đoàn Công Lành

1.5.1

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Nên

1.5.2*

 

 

Tu sĩ

Dòng MTG Chợ Quán

 

Chú thích:

1.      Ông Antôn Đoàn Công Báu và Ông Phaolô Nguyễn Văn Kính (ông nội của Ông Nguyễn Thới Linh) đã chứng hôn phối cho Ông Giuse Nguyễn Văn Tàu và Bà Martha Nguyễn Thị Hằng, hôn phối ngày 16/11/1880, sổ hôn phối 1875, số 59, do Cha Antôn Nguyễn Văn Võ ký.

Ông Tàu và Bà Hằng là ông bà ngoại của Cha Giuse Nguyễn Văn Từng và Ông Trưởng lão Vincentê Nguyễn Văn Thơi.

 

 

 

Phêrô Đoàn Công Lành  +   Anna Lê Thị Nhựt  (1)

Thê hệ 3: 1.5.1

và các con- ở Búng

Tên Thánh

Họ và Tên

Số hóa thế hệ

Năm

Nơi

Ghi chú

Sinh

Mất

Lập nghiệp

 

 

Đoàn Thị Chức

1.5.1.1*

 

 

Tu sĩ

Dòng MTG Chợ Quán

Chú thích:

1.      Hôn phối ngày 06/07/1881, sổ hôn phối 1875, số 70, trang 118. Ông Phêrô Đoàn Công Lành là cha đỡ đầu rửa tội cho ông Dân (24/09/1878) vào ông An (28/12/1879), sổ rửa tội 1875, số 267.

 


Lễ khánh thành tượng đài Á Thánh Phêrô Đoàn Công Quí ngày 17/02/1960. Ảnh. Lm. Longinô Nguyễn Thới Mậu


 

BÀI VIẾT CÙNG MỤC