GIÁO LÝ YOUCAT - SỐ 6:Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không

 Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không ?

-  Với trí khôn hữu hạn, con người không thể hiểu thấu sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa. Nhưng ta vẫn có thể nói đúng về Thiên Chúa. [39-43, 48]

     Để có thể nói đúng về Thiên Chúa, ta cần ý thức rằng ngôn ngữ của ta không thể thích đáng với sự cao cả của Thiên Chúa. Vì thế cần phải thanh tẩy và cải tiến không ngừng ngôn ngữ của ta về Thiên Chúa.  

«      Tất cả những gì không thể hiểu được ít nhằm để người ta không hiểu được, cho bằng nhằm để người ta hiểu nhiều hơn. Blaise Pascal

Simonhoadalat.comBÀI VIẾT CÙNG MỤC