LINH MỤC GỐC HỌ BÚNG 1 - Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Thắng


·        Sinh năm: 1966

·        Tại: Họ đạo Búng, Bình Sơn, Lái Thiêu

·        Thụ phong Linh mục:1993

BÀI VIẾT CÙNG MỤC