LINH MỤC GỐC HỌ BÚNG 1 - Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Khánh


·        Sinh năm: 1962

·        Tại: Họ đạo Búng, Bình Sơn, Lái Thiêu

·        Thụ phong Linh mục:1999

BÀI VIẾT CÙNG MỤC