LINH MỤC GỐC HỌ BÚNG 1 - Linh mục Phêrô Nguyễn Đắc Cầu

·        Sinh năm: 1910

·        Tại: Họ đạo Lái Thiêu

·        Thụ phong linh mục: 1939

·         Năm 1939 - 1943: Cha phó Họ đạo Búng

·        Năm 1943 – 1945: Cha sở Họ đạo Phước Lý

·        Năm 1945 – 1946: Cha sở Họ đạo Mỹ Hội

·         Năm  1946 - 1954: Cha sở Họ đạo Long Hoà  - GP Phan Thiết 

·        Năm 1954 - 1957: Cha sở Họ đạo Kinh Điều, kiêm quản họ Phú Túc và Quới sơn.

·        Năm 1957 -1962: Cha sở Họ đạo  Phú Nhuận, Sài Gòn

·         Năm 1962 - 1991: Cha sở Họ đạo  Bà Rịa . Hạt trưởng Phước Lễ 1975 – 1982

·        Năm 1991 - 1996: Hưu dưỡng tại Bà Rịa

·        Qua Đời: 11/04/1996

·        An táng tại: Bà Rịa

 

BÀI VIẾT CÙNG MỤC