LINH MỤC GỐC HỌ BÚNG 1 - Linh mục Tôma Nguyễn Văn Điểu


·        Sinh năm: 1941

·        Tại: Họ đạo Lái Thiêu

·        Thụ phong Linh mục:1970

BÀI VIẾT CÙNG MỤC